Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Cement
Mész
gipsz
Alapvakolatok

A portland cement alapa­nyaga a mész­kő, márga, és agyag. Ezeket meg­hatá­rozott arány­ban össze­kever­ve 1300-1500°C-on kemen­cé­ben égetik, az így ka­pott „klinker” szemc­séket porrá őrlik. Mivel ez a ce­ment nagyon gyorsan köt, ezért kötés lassítóként őrölt gipsz­követ kevernek hozzá. Ez a szürke szí­nű liszt finom­ságú kötő­anyag a portland­ce­ment.

Az építőiparban mindig meszet hasz­ná­tak kötő­anyag­ként. A me­szes ha­barcs plasz­ti­ci­tá­sá­nál fogva és az eb­ből adó­dó gyors alkal­ma­zásá­nak köszön­he­tő­en elő­nyö­sen és gaz­dasá­gosan al­kal­maz­ha­tó. Ezen kí­vül, a mészkő­ha­barccsal ké­szült fa­la­za­tok éppoly ellen­álló­ak, ugyanak­kor kevés­bé eresz­tik át a vizet, rugal­ma­sab­bak, és rit­káb­ban kép­ződik ben­nük re­pe­dés.
Oltott mész

Az oltott mész­pép fehér színű, zsí­ros tapin­tású anyag. Víztar­talma 35-65% között mozog.

Az oltott mész erősen maró hatá­sú anyag, ezért a bőr­rel való érint­kezése égési sérü­lést okoz.

Mészhidrát

Porrá oltott mész (mész­hidrát) fehér színű, liszt finom­ságú.

Keverés során a levegő­ben szálló mész­por erős irri­táló hatá­sú.

Az építési gipsz alapanyaga a gipsz­kő, amelyet a ter­mészetben üledé­kes kőzet­ként talál­hatunk. Ha a gipsz­követ legalább 160°C-ra felhevítik, elveszíti kötött kristály­vízének egy részét. Égetés után porrá őrlik, ez a fehér színű por az építési gipsz. Vízzel kever­ve az elveszített kristályvizet pótolja, és gyorsan (3-5 perc alatt) megköt. A kötés időt különféle adalékanyagokkal lehet növelni (mészpép, timsó).

A gipsz kötés közben a térfogatát nö­veli (duzzad), valamint hőt termel. Miután megszilárdult a nedvesség hatá­sára felpuhul, oldhatóvá válik, ezért felhasználhatósága korlátozott, inkább épületen belül alkalmazható.

A gip­szet széles területen tudjuk felhasz­nálni az építkezés során: a villanyszerelő, víz és központi fűtés szerelő különböző szerelvények rögzítésére, a festő munkák gletteléséhez, gipszkarton és annak hézagkitöltéséhez.

A gipszet tárolás közben nem érheti nedvesség, a levegő páratartalma sem.

A vakolat kifejezés több elem­ből álló rend­szert takar. A kész tégla- vagy beton­falra alapvakolat kerül, amely­nek felületét olyanra képezik ki, hogy az alkalmassá váljon a külső, (színező) vakolat fogadására. A vako­lóanyagok fontos fizikai jellemzőkkel rendelkeznek: ilyenek a lélegző-képesség, vízállóság, gom­baállóság, hőszigetelő-képesség, repedés-áthidalás illetve a rugal­masság. Az említett tulajdonságokat nagyban befolyásolja a vako­lóanyag összetétele. A klasszikus cement és mész össze­tételű vakolatok mellett elterjedtek a korszerű, szilikongyanta kötő­anyaggal rendelkező, jó pára­áteresztő és portaszító tulaj­donságokkal rendelkező anyagok is. A Lasselsberger-Knauf Kft. német és oszt­rák családi vállalkozás. A Lasselsberger családnak több épí­tő­anyagipari vállalkozása van Romániában és a környező or­szá­gok­ban. A Knauf család a vilá­gon több mint 110 üze­met mond­hat ma­gá­énak.

terméklista terméklista terméklista terméklista
       

 

 

Vásárlással kapcsolatos információk
A termékek személyesen megvá­sárol­hatók illetve megren­delhetők építő­anyag keres­ke­dés­ünk­ben.
A vásárolt árut önrakodós, darus autóval szállítjuk házhoz.

 

forgalmazott mÁRKÁK