Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

TÉGLÁK
HABTÉGLÁK
ÜVEGTÉGLÁK
NEMESVAKOLATOK

A tégla az egyik legősibb és leg­termé­szetesebb építőanyag, ugyanúgy, mint legközelebbi rokona, a vályog. A némileg eltérő alap­anyagon kívül a legnagyobb különbség az, hogy a téglát kiégetik. Az agyag ennek köszönhetően válik teher­bíróvá és stabillá. A tégla rendelkezik a kerámia építőanyagok összes jó tulajdonságával, de emellett, mint falazóanyag számos egyéb kihívásnak kell megfelelnie. A tégla anyagszerkezete révén igen szilárd, nagy teherbírású. Akár tízemeletes épületek is építhetők belőle. Az sem elhanyagolható, hogy a masszív téglaházak ellenállnak a külső környezeti ártalmaknak (víz, szél stb.). A legrégibb tégla­épületek több ezer éves műem­lékek. Régen és most is érték volt tégla építésű lakásban lakni; ezek az épü­letek nem csupán meg­tartják, hanem növelik is értéküket.

A homokot finomra őrlik, és más nyersanyagokkal (mésszel, cementtel, vízzel és egy kevés alumíniumpasztával) elvegyítik. A megkötés után, a félig kemény elemeket méretre vágják, és gőzérleléssel megszilárdítják. Könnyű súlya és nagy méretéből adódóan a habtéglás falazás gyorsan megy. Nagy előnye, hogy könnyen és precízen darabolható, pontosan illeszthető. A falra vékonyabb vakolat is elegendő, és a csempe vakolás nélkül, közvetlenül a falra is felhelyez­hető. A mai kor követelményeiben az építőanyag­gyártás és építőtechnika átalakulása a fal anyagainak, szerke­zeté­nek, építészeti és szer­kezeti szerepének megv­áltoz­tatásához vezet. Az új és külön­leges anyagok, az új szerkezeti rend­szerek, a tömeges és gyors építés szükségessége a hagyományos fal helyébe újszerű falszerkezetek alkalmazását követeli, melynek egyik lehetséges változata a habtégla.

Az üvegtégla fel­hasz­ná­lási te­rü­lete igen szé­les körű: al­kal­maz­ha­tó kül­ső és bel­ső nyílás­záró­ként, fa­lak és tér­el­válasz­tó ele­mek készí­té­sé­nél, járó­felü­le­tek, be­vilá­gí­tók, bol­to­za­tok, ku­po­lák, vagy éppen zuhanyo­zó­fül­kék ki­ala­kí­tásá­nál. Alkal­mas egye­nes vagy gör­bült falnak, ablak­nak, de a fala­kat elhagy­va képes a teret tá­gasab­bá, nyitot­tabbá tenni. Másik al­kal­mazá­si terü­lete a mennye­zetek és tető­építés, külön­böző bolto­zatok és kupolák készí­tése. Euró­pában a stan­dard üvegtégla 19cm x 19cm x 8cm méretű és 2.1-2,3kg tömegű. Az 1cm fuga mérettel válik az egyszerűen kalkulálható 20cm-s egységgé.

Az épületek homlokzatai több feladatot látnak el egyszerre: egyrészt esztétikai élménnyel szol­gálnak, ízlésesen illesz­kednek környezetükbe, másrészt védelmet nyújtanak az időjárás viszon­tag­ságaival szemben. A megválasztott színek és díszítő­elemek tükrözik a ház bel­sejét, de árulkodnak annak rendeltetéséről is. A hom­lokza­tok kiala­kítása számos módon történhet, ilyenek többek közt a vakolás és a festés.

terméklista terméklista terméklista terméklista
       

 

 

Vásárlással kapcsolatos információk
A termékek személyesen megvá­sárol­hatók illetve megren­delhetők építő­anyag keres­ke­dés­ünk­ben.
A vásárolt árut önrakodós, darus autóval szállítjuk házhoz.

 

forgalmazott mÁRKÁK