Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

tetőcserepeK
bitumenes zsindelyek
hullámlemezek
tetőfedéshez tartozó termékek

A kerámia cserép (agyagcserép) a legelterjedtebb tetőfedő anyag, kör­nye­zet­ba­rát építő­anyag, mely tiszta természetes anyagokból: „föld - víz - levegő - tűz” készül. Nyersanyaga vályog ill. agyag - vízzel keverve - levegővel szárítva - gázzal égetve. Kör­nyeze­tbarát gyár­tási folya­mat. Gaz­dag szín­választéka a natúr­tól az engó­bozotton (színezett) át a máza­sig lehetővé teszik az egyéni igények kielégítését.

A beton tetőcserép osztályozott és mosott kvarchomokból, valamint cementből, színezőanyag hozzá­keverésével készül, nagy szilárdságú, általában anyagában színezett építőanyag, felülete érdes, homok­szórt vagy sima felületkezelt. Vízzáróságuk, fagyállóságuk meg­fele­lő, állják a hó, a szél nyo­mását. Egyszerűen felrakhatók, könnyen javíthatók. Súlyosabbak a hagyo­mányos tetőcserepeknél, ezért erősebb tető­szerkezet szükséges hozzájuk.

A bitumenes tetőfedő anyagokat főként a kis súlyuk és egyszerű felrakásuk miatt kedvelik. Vá­lasz­té­kuk igen bő­sé­ges, a tető­bur­ko­la­tok pedig a hagyo­má­nyos cse­rép­mintá­zatokat követik. Változatos módon, egy­sze­res- és kétszeres fedéssel is fel­rak­hatók a téglalap, sarkított tég­lalap, rombusz, hódfarkú, sarkított négyzet, méhsejt és pikkely lemezek. A szögezett kivitel miatt kimondottan viharálló, az elemek szoros egységet képeznek a fedélszerkezettel.

A hullámlemezes fedést sze­ré­nyebb igé­nyű te­tők ki­ala­kí­tá­sán al­kal­maz­zák. Az ilyen te­tő­fe­dé­sek­nél a hé­ja­zat kis tö­me­gé­ből adó­dó­an csök­kent­he­tők a tar­tó­szer­ke­ze­tek ke­reszt­met­sze­ti mé­re­tei. A több­ré­te­gű­leme­zek sűrű hullá­maik miatt rend­kívül rugal­masak.

A fém tető újbóli előtérbe kerülését a korszerű gyártási technológiák tették lehetővé. Különleges tartósságukat a kiváló minőségű acéllemez és a különféle speciális bevonatok biztosítják. Mivel könnyű fedőanyagok, ennek megfelelően nem igényelnek nagy terhelhetőségű tetőszerkezetet. Felerősítésük a lemezek speciális kiképzése miatt gyorsan, könnyen elvégezhető.

Cégünknél bő választékban meg­ta­lál­hatók a külön­böző tető­fedési termékek: hó­fo­gók, szellőzők, cserép­rög­zí­tők stb.

terméklista terméklista terméklista terméklista
       

 

 

Vásárlással kapcsolatos információk
A termékek személyesen megvá­sárol­hatók illetve megren­delhetők építő­anyag keres­ke­dés­ünk­ben.
A vásárolt árut önrakodós, darus autóval szállítjuk házhoz.

 

forgalmazott mÁRKÁK