Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

esővíz csatornák
tetőtéri ablakok
kéményrendszerek

A háztetők fontos és kényes ré­sze az eső­vizet, hó­olva­dé­kot bizton­ságo­san elve­ze­tő eresz­csatorna. Szel­vényük és elhelye­zésük szerint nevez­ték el félkör- és négy­szög­szel­vényű függő eresz­csator­nának, párká­nyon ülő csator­nának, fekvő-, párkán­yba süllyesztett, béléses, sheed és attikac­satornáknak. Esőcsator­nából igen széles a választék, könnyen meg­található a ház stílusához, színvilá­gához legin­kább illő termék. Teljes rend­szereket kíná­lunk fé­mből (horganyzott acélból, cinkből, natúr és festett alumí­niumból, rézből), napfényálló műanyagból. Az esőelvezetők különböznek anyagukban, színükben és profiljukban (szögletes, félgömbölyű, párkányszerű stb.), de keresztmetszetükben, hosszméreteikben, összeszerelési módjukban hasonlóak.

Tetőterek esetén leg­gyak­rab­ban a te­tő­sík­abla­kok hasz­ná­la­tosak. Működ­teté­süket tekint­ve igen széles válasz­ték­ban kap­ható­ak: az egy­szerű billenő vál­toza­tok­tól a felnyílóig. Érdemes olyan ablakot válasz­tani, amely minél több helyet hagy a tető­tér­ben, azaz nem nyílik be oda: ilye­nek a spe­ciá­lisan billenő, fel­nyíló tető­ab­lakok. A tetősík-ablakok gyártói saját ter­mé­keik­hez árnyé­kolókat is kínál­nak.

A kémény lehet falazott (pl. acél béléscsővel) vagy előre gyártott (pl. Schiedel). Árban a fala­zott kémény a kedvezőbb, de az előre gyártott nagyobb biztonságú, mivel az egyes elemek üzem­ben, ellenőr­zött körülmények között készülnek. Egy korszerű ké­mén­ynek a követ­kező kö­vetel­ménye­ket kell kie­légí­te­nie: minden tüzelő­anyag­ra alkal­masnak, savállónak, kiégés biztos­nak és ned­vesség­gel szemben tartó­san ellenállónak kell lennie.

terméklista terméklista terméklista
       

 

 

Vásárlással kapcsolatos információk
A termékek személyesen megvá­sárol­hatók illetve megren­delhetők építő­anyag keres­ke­dés­ünk­ben.
A vásárolt árut önrakodós, darus autóval szállítjuk házhoz.

 

forgalmazott mÁRKÁK