Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

homlokzati hőszigetelés
ÜVEGVATTA, KŐZETGYAPOT
vízszigetelés

A hőszi­getelő anya­gok jellem­zően könnyű anya­gok. A hőszigetelés lehet szá­las, vagy ha­bosí­tott ki­alakí­tás. A habo­sított anyagok közül leggyakrabban a poli­szti­rol habot, ismer­tebb nevén Iporkát / Hungaro­cellt hasz­nálják. Ez alap­vető­en há­rom minő­ség­ben készül. A hagyo­má­nyos nyi­tott cellás, mely víz­re érzé­keny, az újon­nan megjelent for­maha­bosí­tott, mely vízre ke­vésbe érzékeny, föld alatt is hasz­nálha­tó és a zárt­cellás, mely vízre egyál­talán nem érzé­keny, ezért víz alatt is hasz­nál­ható.

Az üvegvatta üvegből készí­tett, hosszú vékony szálak­ból álló, sok­oldalú­an alkalmazható szigetelőanyag. 1400 C fok körüli ol­vasztott üveget szá­lazó abroncsba vezet­nek, amely magas fordulat­számon pörög, így az olvadt üveg az abroncs apró, finom résein keresztül préselődik, nagyon hosszú, rugalmas szálakként. A szálakat kötőanyaggal vonják be amivel kialakítják az üveggyapot gyapjúhoz hasonló szer­kezetét.
A kőzetgyapot szálas szi­getelő­anyag, amely­nek az alap­anya­ga meg­ol­vasz­tott, bá­nyá­szott kő­zet, a ter­mék hőszi­gete­lő képes­ségét a szálak között lévő le­ve­gő bizto­sítja.
A kis test­sűrű­ségű kőzet­gyapotokat inkább maga­stetők, válaszfalak, födé­mek, és álmennyezetek hőszi­getelésére, míg ezzel szem­ben a nagyobb sűrű­ségű termékeket pad­lók, lapostetők, homlok­zatok hőszi­getelésé­re alkalmazzák.

A talajban és a fel­szí­nen meg­talál­ható külön­bö­ző meg­jele­nési for­májú vizek ve­szélyt je­len­te­nek az épü­le­tek­re. A tar­tó­san ned­ves­ség ha­tásá­nak kitett épü­let­szer­ke­ze­te­ket víz­szige­telés­sel kell vé­deni. Attól füg­gően, hogy a ned­ves­ség milyen irányból és mér­ték­ben jelent­kezik, más a véde­ke­zés módja. Lehet felszí­ni csa­pa­dék, illetve felszín alatti (leszi­várgó csapadék, talajvíz).
Szige­telni többfé­le mód­szer­rel lehet: bitu­menes lemez láng­olvas­ztá­sos mód­sze­rével, vagy ön­ta­padó le­me­zek­kel, Drain-rend­szer kié­píté­sé­vel, Cement­bá­zisú ken­hető szige­telés­sel, Injek­tálás­sal - vízta­szító paszta falba jutta­tásával, Acélle­mez besaj­tolással, Fal­vágás­sal (Wall Cut), Vizes falak vegyi szige­telé­sé­vel.

terméklista terméklista terméklista

 

 

 

Vásárlással kapcsolatos információk
A termékek személyesen megvá­sárol­hatók illetve megren­delhetők építő­anyag keres­ke­dés­ünk­ben.
A vásárolt árut önrakodós, darus autóval szállítjuk házhoz.

 

forgalmazott mÁRKÁK