Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

gipszkartonok
laminált parketták
szaniter termékek
szárazépítészeti termékek

A gipszkar­ton jól bevált épí­tő­anyag. Alap­anya­ga gipsz, amelyet papír­réteg fed. Beé­pítése egy­szerű. gipsz­karton­rend­sze­rek az épü­le­tek bel­ső te­rei­ben válasz­fa­lak és köz­vet­le­nül fal­ra ra­gasz­tott vagy váz­ra sze­relt fal­bur­ko­latok, te­tő­téri- és egyéb mennye­zet­bur­kola­tok, va­la­mint függesz­tett ál­mennye­ze­tek épí­té­sé­re al­kal­mas szer­ke­ze­tek. Vizes he­lyisé­gek­ben mindig zöld szí­nű, impreg­nált lapo­kat kell be­épí­teni. A szer­ke­ze­tek esz­té­ti­kai kö­ve­tel­mé­nye­ken kí­vül: hő-, ill. han­gszi­ge­te­lé­si, foko­zott tűzvédelmi igénye­ket is kielé­gít­het­nek. A gipsz­kar­ton falak a kitö­ltő kőzet­gya­pot­nak kö­szön­he­tően kivá­ló hőszi­ge­telők, nem repe­dez­nek, külö­nö­sen sima fe­lület ér­he­tő el, mely hagyo­má­nyos fal ese­tén szinte lehe­tet­len.

A különböző méretekben gyártott, nagy­nyo­mású tech­noló­giával rétegzett fa­forgács- vagy fa­rost­lemez la­pok min­den ol­dala nútolt és hornyolt. A nagy kopás­álló­ságú felület alatt dekor­réteg helyez­kedik el, mely álta­lában fa­erezet után­zat. A szalag­parketta higiéni­kus és eszté­tikus bur­kolat. Az aller­giát okozó porat­kák nem tudnak megülni benne, mint a textil bur­koló­anya­gok­ban. Sta­ti­kus fel­töltő­dés­re nem haj­la­mos, továbbá könnyen tisz­tán tart­ható. Ellen­állóak a klima­tikus válto­zások­kal szem­ben. A par­ketta felü­lete UV lak­kal vagy olaj­jal kezelt, amely le­rakás után azon­nali hasz­ná­latra teszi alkal­massá. Lera­kásuk gyors és gaz­dasá­gos, ragasz­tás nélkül, pattin­tással tör­ténik. Előnye az opti­mális sabili­tás, az egy­szerű lerak­ható­ság.

Lerakatainkban bő választékban megtalálhatók a Cersanit szaniter termékei.

A szárazépítészet gyors, és kevés hulla­dékkal járó épí­tési mód, mély nem igényel kő­mű­ves szak­mun­kást. Nincs szükség vizes tech­no­ló­gi­ára, keve­sebb az anyag­moz­gatás­ra fordí­tott idő, kevesebb segéd­mun­kást igényel. Ennek elle­nére nem számot­tevően olcsóbb a hagyo­má­nyos tech­noló­giától. A szá­raz­építé­szet­et leg­töb­ben a viszony­lagos tisz­ta­sága, és a vitat­hatat­lan gyor­sasá­ga miatt választ­ják. A kivi­telezés e módja szoros együtt­műkö­dést kí­ván a villany­szere­lő­vel, és a gépé­szek­kel, mert, a már el­ké­szült falba csak nagy nehéz­ségek után lehet elvé­gez­ni eze­ket a szere­lé­se­ket.

terméklista terméklista terméklista terméklista
       

 

 

Vásárlással kapcsolatos információk
A termékek személyesen megvá­sárol­hatók illetve megren­delhetők építő­anyag keres­ke­dés­ünk­ben.
A vásárolt árut önrakodós, darus autóval szállítjuk házhoz.

 

forgalmazott mÁRKÁK