Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

barkácsÁruk
alapozók
lazúrok
zománcfestékek

Minden ami a bar­ká­cso­lás­hoz nél­kü­löz­he­tet­len: alap­anya­gok, kézi szer­szá­mok, épület­zá­rak, va­sa­la­tok, sze­gek, csí­szoló­vász­nak, ta­ka­ró­fó­li­ák, külön­bö­ző tí­pu­sú és mé­re­tű csa­va­rok, ecse­tek, szi­li­ko­nok, pur ha­bok, védő­kesz­tyűk elő­nyös áron a Comkim üz­le­tei­ben.

 

 

Alapozni minden esetben szük­sé­ges, ám ez attól is függ, hogy mire, milyen fes­té­ket kívá­nunk hasz­nálni. Újab­ban ugyanis több olyan fedő­festék is kap­ható, amely­nek első réte­ge ala­pozó­ként is meg­felel. Előbb tehát mindig az adott anyaghoz, a célnak megfelelő festéket kell ki­vá­lasz­tani, majd annak jellem­zői alap­ján és az igény­bevé­telnek megfe­lelő­en lehet eldön­teni, hogy szükséges-e külön festékkel ala­pozni, avagy sem.

A nagy pig­ment tartalmú alapozó rétegnek általában az a fela­data, hogy jól ta­pa­dó bevonatot képezzen a tárgyak felü­letén, és a további festék­réteg számá­ra is jó tapadást biztosítson. A fém tárgyaknál az igény­bevé­tel szem­pont­jából álta­lá­ban szük­ség lehet korró­ziógát­ló festék­réteg­re is, különös tekin­tettel azok­ra a tárgyak­ra, amelyek ki vannak téve az idő­járás szélső­séges hatá­sainak. A felü­leti tiszta­ság itt alap­vetően fontos követel­mény. Kivé­telt képez­nek a rozsda-átalakító hatású festékek. Ala­pozó festést azonban ezek is igényel­nek.

 

A lakkok és a lazúr­festé­kek fela­data a szé­pítés és a véde­lem. Az opti­mális ered­mény elé­résé­hez mind az esz­tétikára mind, pedig a tartós­ságra vonat­ko­zó­an az adott célnak meg­fele­lő ter­mé­keket kell kiválasz­ta­nunk és a szük­séges szer­szá­mokat kell hasz­nál­nunk. Tartsuk szem előtt a gyártó uta­sításait és taná­csait! A lakko­knak, illetve a lazúr­fes­téke­knek jelen­leg két nagy típusa szerez­hető be. Az oldó­szert tar­tal­mazó és az oldó­szer­mentes zo­máncok, illetve lazúr­fes­tékek. Mivel ez utóbbi­ak oldó­szer helyett vizet tar­tal­maznak, ezért kör­nyezet­kímélő ha­tá­súak. A fes­té­keket hasz­nála­tuk előtt mindig jól fel kell ke­ver­ni. Az ecset­nek iga­zod­nia kell a lakk, illet­ve a lazúr­festék típu­sá­hoz, ennek el­dön­té­séhez ál­ta­lában talál­ha­tunk uta­lást a fes­tőszer­szám cso­ma­go­lá­sán.

A zománcfesték, azaz a fényes olajfesték a fémek és a faanyagok hagyományos festéke. Előnye, hogy kemény, magasfényű réteget ad, azonban lassan szárad. Csepeg, ennek ellenére a szakemberek előszeretettel ajánlják, mert ecsettel szebben eldolgozható és fényes. Szép munkához minimum egy, de inkább három alapozó rétegre lesz szükség, ezután jöhet egy rétegben a fényes fedőréteg. Minél sötétebb a kívánt szín, annál több alapozót kell felkenni.

terméklista terméklista terméklista terméklista
       

 

 

Vásárlással kapcsolatos információk
A termékek személyesen megvá­sárol­hatók illetve megren­delhetők építő­anyag keres­ke­dés­ünk­ben.
A vásárolt árut önrakodós, darus autóval szállítjuk házhoz.

 

forgalmazott mÁRKÁK