clear
Side Bar

Szűrés eszerint

Márkák

Gipszkartonok

A gipszkartonok és építőlemezek használatával széleskörű belsőépítészeti funkciókat valósíthatunk meg úgy, hogy az esztétikai igényeinket is teljeskörűen kielégítik.

A gipszkar­ton jól bevált épí­tő­anyag. Alap­anya­ga gipsz, amelyet papír­réteg fed. Beé­pítése egy­szerű. gipsz­karton­rend­sze­rek az épü­le­tek bel­ső te­rei­ben válasz­fa­lak és köz­vet­le­nül fal­ra ra­gasz­tott vagy váz­ra sze­relt fal­bur­ko­latok, te­tő­téri- és egyéb mennye­zet­bur­kola­tok, va­la­mint függesz­tett ál­mennye­ze­tek épí­té­sé­re al­kal­mas szer­ke­ze­tek. Vizes he­lyisé­gek­ben mindig zöld szí­nű, impreg­nált lapo­kat kell be­épí­teni. A szer­ke­ze­tek esz­té­ti­kai kö­ve­tel­mé­nye­ken kí­vül: hő-, ill. han­gszi­ge­te­lé­si, foko­zott tűzvédelmi igénye­ket is kielé­gít­het­nek. A gipsz­kar­ton falak a kitö­ltő kőzet­gya­pot­nak kö­szön­he­tően kivá­ló hőszi­ge­telők, nem repe­dez­nek, külö­nö­sen sima fe­lület ér­he­tő el, mely hagyo­má­nyos fal ese­tén szinte lehe­tet­len.

Active filters

Please wait...